Politica de confidențialitate referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal – Fundația Motivation Romania

Ca în orice activitate și Fundația noastră prelucrează unele date prin intermediul Website-ului, în special date tehnice prelucrate prin intermediul modulelor cookies.

În conformitate cu dispozițiile legale naționale și europene, prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie realizată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), denumit în continuare „Regulamentul GDPR” și celelalte acte, naționale sau europene, emise în vederea aplicării acestuia.

Fundația noastră respectă dispozițiile din materia prelucrării datelor cu caracter personal, urmărind să vă ofere toate informațiile necesare despre modul în care prelucrează aceste date, respectiv modul de colectare, utilizare, transferare și protecție atunci când navigați Website-ul sau când intrați în contact cu Noi.

Vă rugăm să consultați și Politica privind modulele cookies și Termenii și Condițiile – Fundația Motivation Romania, acestea putând fi accesate prin intermediul Website-ului și fiind aplicabile în toate interacțiunile pe care le aveți cu Noi.

 

Capitolul I – Dispoziții generale

 1. Înțelesul unor termeni
 • Termenii cu majusculă folosiți în continuare, dacă nu rezultă altfel din context, au înțelesul prevăzut în Termenii și Condițiile – Fundația Motivation Romania.
 1. Despre Fundație și datele de contact
 • Website-ul este deținut de Noi, respectiv de Fundația Motivation Romania, înființată în baza și supusă legilor din România, având codul de identificare fiscală 7081193, cu sediul în Ilfov, com. Cornetu, sat Buda, Str. Podișor Nr. 1, România, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub numărul 36/2003, cu datele de contact: email: comunicare@motivation.ro, dpo@motivation.ro, telefon: +421.448.02.42, fax: +40.21.448.11.07;
 • În conformitate cu Regulamentul GDPR, atunci când prelucrăm datele cu caracter personal Noi avem calitatea de operator, iar Dumneavoastră aveți calitatea de de persoană vizată.
 • Ne puteți contacta oricând la coordonatele de contact menționate mai sus în cazul în care aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor de către Fundație.

 

Capitolul II – Categorii de date prelucrate, scopurile și temeiurile prelucrării, durata de stocare, destinatarii datelor și securitatea acestora

 1. Categorii de date prelucrate
 • Prelucrăm unele date de identificare și date de contact, cum ar fi numele și prenumele, adresa de corespondență, email-ul sau numărul de telefon pe care ni le furnizați atunci când ne contactați sau când încheiați un contract cu Noi, în special prin intermediul Website-ului. Aceste date sunt prelucrate în vederea comunicării cu Dumneavoastră și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale.
 • Prin intermediul Website-ului sunt prelucrate și unele date tehnice, cum ar fi cele referitoare la adresa IP, furnizorul de internet, tipul de browser și versiunea, setările privind locația și ora, modalitatea de utilizare a Website-ului și altele asemenea, pentru a vă oferi o experiență de navigare cât mai plăcută și pentru a înțelege modalitatea în care interacționați cu Website-ul. Pentru detalii cu privire la modalitatea de prelucrare a acestor date, vă rugăm să consultați și Politica privind modulele cookies.
 • Uneori, prelucrăm și unele date de marketing, cum ar fi anumite preferințe pe care le aveți. Aceste date de marketing sunt colectate prin modulele cookies folosite de Website sau în urma contactării Dumneavoastră și furnizării informațiilor în acest sens, cum sunt cele referitoare la nivelul de satisfacție. Pentru mai multe detalii în legătură cu acest subiect, vă rugăm să consultați și Politica privind modulele cookies.
 • De asemenea, în desfășurarea activității noastre de sprijinire a persoanelor cu dizabilități, pot fi cazuri în care prelucrăm și date referitoare la un număr de identificare național, cum ar fi codul numeric personal sau seria și numărul actului de identitate ori altele asemenea.
 • Prelucrăm și unele categorii speciale de date cu caracter personal, cum sunt datele privind sănătatea sau datele biometrice (imagini foto/video).
 1. Scopurile și temeiurile de prelucrare a datelor
 • Prelucrăm datele în temeiul consimțământului Dumneavoastră, în temeiul îndeplinirii unor obligații legale și în vederea realizării intereselor legitime ale Fundației, cum sunt cele privind a) realizarea scopului Fundației, b) informarea în legătură cu activitatea Fundației, c) informarea cu privire la Proiectul desfășurat, d) informarea cu privire la Alte Proiecte, e) îndeplinirea strategiei de marketing, d) efectuarea unor analize asupra traficului de pe Website și altele asemenea.
 • Prelucrăm datele de identificare, datele de contact, unele date tehnice în vederea comunicării cu Dumneavoastră sau pentru a vă informa cu privire la activitatea Fundației ori în vederea livrării produselor sau prestării serviciilor. Aceste date le preluăm direct, în măsura în care ni le furnizați cu ocazia transmiterii unui mesaj către Noi, cu ocazia opțiunii exprimate de a primi informații cu privire la activitatea Fundației, cu ocazia contactării Fundației în alt mod ori cu ocazia încheierii sau executării unui contract încheiat cu Fundația.
 • Datele referitoare la plățile efectuate către Fundație le prelucrăm în vederea urmăririi contractelor încheiate prin intermediul Website-ului și în vederea îndeplinirii unor obligații legale, cum sunt cele din materia contabilității sau din materie fiscală.
 • Datele tehnice le prelucrăm în vederea furnizării unei experiențe cât mai optime când navigați Website-ul, dar și din motive de securitate și protejarea a datelor sau pentru a înțelege modalitatea în care interacționați cu acesta, cum ar fi unele preferințe pe care le aveți, în timp ce unele date tehnice sunt prelucrate în scop de marketing. De principiu, aceste date le prelucrăm în baza acordului oferit de Dumneavoastră, dar pot fi și cazuri când le prelucrăm în vederea realizării interesului legitim al Fundației, cum ar fi datele prelucrate din motive de securitate și protecție, prelucrarea fiind realizată în acest caz în vederea protejării Fundației de diferite atacuri cibernetice și altele asemenea.
 • Datele de marketing le prelucrăm în vederea elaborării și urmării politicii de marketing a Fundației. Aceste date le colectăm și utilizăm în baza acordului pe care ni-l furnizați.
 • Datele referitoare la un număr de identificare național le prelucrăm în baza consimțământului explicit ce este acordat în vederea efectuării demersurilor necesare încheierii sau executării unui contract cu persoanele care au nevoie de produsele sau serviciile oferite gratuit de Fundație.
 • Categoriile speciale de date le prelucrăm în baza consimțământului explicit acordat pentru a putea beneficia de dispozitivele de mobilitate, primite cu titlu gratuit de Fundație de la sponsori și organizații caritabile, cărora trebuie să le demonstrăm modul în care am folosit aceste bunuri.

 

De asemenea, unele din aceste categorii speciale de date le prelucrăm în baza consimțământului explicit, în scopul de a desfășura propriile activități de publicitate, la întocmirea rapoartelor anuale, fiind posibilă, în unele cazuri, postarea acestor imagini în social media, pe Website, pe Website-ul aferent Proiectului sau pe alte astfel de platforme deținute de Fundație cu ocazia desfășurării Altor Proiecte.

 • Datele personale ale susținătorilor Fundației (donatori, participanți la evenimente etc), cum sunt datele referitoare la numele, prenumele, adresa de email și telefon, imaginile foto/video sunt prelucrate în vederea informării acestora despre activitățile și acțiunile întreprinse de fundație, prin trimiterea unor buletine informative, invitații și mesaje personalizate.
 1. Durata de stocare a datelor
 • Păstrăm datele colectate pe perioada necesară realizării scopurilor prezentate. După realizarea scopului pentru care au fost colectate, datele vor fi șterse din evidențele Fundației în termen de maximum 30 de zile de la acest moment sau de la retragere consimțământului, dacă este cazul.
 • În acest sens, datele de identificare, datele de contact și unele date tehnice sunt prelucrate pe durata necesară realizării comunicării sau încheierii și executării unor contracte cu Dumneavoastră. Aceste date vor fi șterse în termen de maximum 30 de zile de la data la care relațiile contractuale s-au încheiat sau de la data retragerii consimțământului.
 • Datele cuprinse în documentele justificative necesare îndeplinirii obligațiilor contabile sau fiscale vor fi păstrate timp de 10 ani, începând cu data încheierii exercițiului financiar (anului) în care au fost colectate. Documentele justificative se pot referi la contracte și acte de donație, deconturi, contracte de prestări servicii sociale și altele asemenea.
 • Imaginile foto/video vor fi șterse din evidențele Fundației în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii relației contractuale sau de la data retragerii consimțământului, după caz.
 • Durata de stocare a datelor tehnice este prevăzută în Politica privind modulele cookies.
 1. Destinatarii datelor
 • Ca în orice activitate economică, și Noi avem o serie de parteneri cu care colaborăm în vederea desfășurării, în condiții cât mai bune, a activității noastre.
 • În acest context, în unele cazuri, este necesar să transmitem acestor parteneri unele date colectate.
 • Astfel, în unele cazuri, transmitem datele colectate:
 1. Persoanelor cu care colaborăm în vederea realizării mentenanței Website-ului și a altor aspecte tehnice cu privire la acesta;
 2. Persoanelor cu care colaborăm în vederea realizării strategiei de marketing, de promovare și de publicitate cu privire la activitatea noastră;
 3. Partenerilor noștri și finanțatorului cu ocazia derulării Proiectului;
 4. Altor Parteneri sau colaboratori ai Fundației cu ocazia derulării Altor Proiecte în care este implicată Fundația;
 5. Agențiile Județene și Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Autorității Naționale pentru Calificări, inspectorilor Agenției Naționale de Administrație Fiscală, organelor de poliție judiciară, instanțelor de judecată, executorilor judecătorești sau altor autorități și instituții publice către care avem o obligație legală de a transmite datele sau documentele ce conțin aceste date.
 6. Unele organizații caritabile, non-profit, cu sediul în Statele Unite ale Americii care susțin, prin donații, activitatea Fundației.
 • În general, nu intenționăm să transmitem datele Dumneavoastră către o țară non-UE. Cu toate acestea, folosim unele servicii Google și Facebook, sens în care vă rugăm să consultați și politicile din materia datelor cu caracter personal utilizate de aceste entități.
 • Totodată, pot fi cazuri în care este necesar ca datele să fie transmise către organizații caritabile aflate în S.U.A., așa cum s-a arătat mai sus, ori către Alți Parteneri Non-U.E. În aceste situații, ne vom asigura că sunt implementate mecanismele necesare pentru asigurarea transferului în conformitate cu Regulamentul GDPR.
 1. Securitatea datelor
 • Păstrăm securitatea datelor conform standardelor în vigoare.
 • Urmărim să luăm măsurile tehnice necesare protejării securității și confidențialității datelor prelucrate, interzicând orice acces neautorizat la acestea.

 

Capitolul III – Drepturile Dumneavoastră

 1. Exercitarea drepturilor
 • Puteți oricând să contactați Fundația în vederea exercitării drepturilor descrise în continuare, la oricare din coordonatele de contact ale Fundației.
 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate
 • Aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în privința Dumneavoastră și informații cu privire la: a) scopurile prelucrării; b) categoriile de date cu caracter personal prelucrate; c) categoriile de destinatari ai datelor; d) durata de stocare a datelor; e) dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor prelucrate ori dreptul de a restricționa sau de a vă opune cu privire la prelucrarea acestora; f) dreptul de a depune o plângere în fața ANSPDCP.
 1. Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal prelucrate
 • Aveți dreptul să ne solicitați rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte pe care la avem în privința Dumneavoastră.
 1. Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate
 • Aveți dreptul să ne solicitați ștergerea datelor cu caracter personal pe care le avem cu privire la Dumneavoastră.
 • Cu toate acestea, în anumite situații nu putem da curs solicitării Dumneavoastră. Spre exemplu, nu putem proceda la ștergerea datelor în cazul în care avem obligația legală de a le păstra pentru o anumită perioadă, cum este cazul obligațiilor legale care ne impun să păstrăm datele pentru perioada prevăzută de lege, din rațiuni fiscale și de contabilitate. De asemenea, în măsura în care este necesar să păstrăm datele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, nu vom putea da curs solicitării Dumneavoastră.
 1. Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Puteți obține restricționarea prelucrării datelor în cazurile descrise în art. 18 din Regulamentul GDPR.
 1. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal
 • Aveți dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor în situațiile descrise de art. 21 din Regulamentul GDPR.
 1. Dreptul de a porta datele cu caracter personal prelucrate
 • Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat și le avem în privința Dumneavoastră, în condițiile descrie de art. 20 din Regulamentul GDPR.
 1. Dreptul de a vă retrage consimțământul acordat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
 • În orice moment, aveți dreptul de a vă modifica sau retrage consimțământul/acordul cu privire la prelucrarea datelor pe care ni le-ați furnizat.
 • Trebuie să aveți că, în urma modificării sau retragerii consimțământului acordat, este posibil ca acest lucru să nu afecteze prelucrările de date efectuate anterior sau să nu determine ștergerea anumitor date pentru care Fundația are o obligație legală de prelucrare sau un interes legitim în păstrarea acestora.
 1. Dreptul de a depune o plângere în fața autorității naționale de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal
 • Aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în G-ral. Gheorghe Magheru, Nr. 28-30, Sector 1, 010336, București, România, website: https://www.dataprotection.ro/?page=contact&lang=ro
 • Fără a vă afecta într-un fel acest drept, dacă aveți orice neclaritate sau sesizare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Fundație, ne-o puteți adresa la coordonatele prevăzute pentru contact, iar Noi vom face tot posibilul să lămurim orice aspect.

 

Capitolul IV – Alte aspecte

 1. Din când în când, vom proceda la revizuirea Politicii de confidențialitate. În acest sens, vă rugăm să o consultați de fiecare dată când considerați necesar, iar dacă modificările efectuate vă prejudiciază în vreun fel, să ne informați pentru a discuta această situație.
 2. Orice întrebări pe care le aveți cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Fundație le puteți adresa la: dpo@motivation.ro sau la numărul de telefon: +421.448.02.42.
 3. Această Politică de confidențialitate a fost actualizată la data de 15.09.2021.